REGULAMIN HAKOM B2B "STREFA INSTALATORA"

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Ogólne zasady korzystania z platformy B2B
 4. Towary i ceny
 5. Zamówienia
 6. Dostawa i odbiór
 7. Płatności
 8. Gwarancja
 9. Postępowanie reklamacyjne
 10. Serwis pogwarancyjny
 11. Zwrot nowego towaru
 12. Ochrona tajemnicy handlowej
 13. Postanowienia końcowe

Regulamin platformy sprzedaży B2B  jest uzupełnieniem Ogólnych Warunków Sprzedaży HAKOM Sp. z o.o. dostępnych na stronie internetowej HAKOM.


 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży artykułów i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży B2B "STREFA INSTALATORA" dostępnej pod adresem www.b2b.hakom.pl
 2. Przedsiębiorcą prowadzącym Platformę sprzedaży B2B pod adresem www.b2b.hakom.pl jest firma HAKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Wypędy (05-090) ul. Zdrojowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000903169, posiadający numer NIP: PL5212800038 i numer REGON 012973779.

II. Definicje

Wszelkie wyrazy, bez względu na ich formę zapisu, zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

 1. „Regulamin B2B” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B pod nazwą STREFA INSTALATORA.
 2. “Administrator” lub „HAKOM” – właściciel platformy B2B – HAKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Wypędy (05-090) ul. Zdrojowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000903169, posiadający numer NIP: PL5212800038, REGON 012973779.
 3. “STREFA INSTALATORA” - Platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
 4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. „Kontrahent” – Przedsiębiorca który zarejestrował się w Platformie B2B i uzyskał indywidualny login oraz hasło. Kontrahentem może każdy przedsiębiorca zarejestrowany w EU.
 6. „Pracownik kluczowy” – pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za udostępnianie indywidualnego loginu oraz hasła innym pracownikom Kontrahenta na Platformie B2B.
 7. „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie B2B. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.
 8. Opcja “Do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.
 9. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na Platformie, złożone drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie www.b2b.hakom.pl
 10. „Przedmiot transakcji” - towary wymienione i opisane na Platformie B2B.
 11. „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne na www.hakom.pl/cenniki/ows
 12. „Producent” – wytwórca produktu lub usługi udzielający gwarancji na swój produkt oraz gwarantujący dostępność części zamiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami gwarancji.

HAKOM dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie B2B była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, HAKOM zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Opisy oraz zdjęcia towarów wymienionych na Platformie B2B mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu tych towarów. HAKOM dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie B2B zdjęcia i opisy towarów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże HAKOM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z HAKOM w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

 III. Ogólne zasady korzystania z Platformy B2B

 1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie.
 2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych oraz nadaniu uprawnień przez Administratora.
 3. Przedsiębiorcy będący Kontrahentami HAKOM w celu nadania uprawnień dostępowych zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy B2B.
 4. Dostęp do Platformy B2B dla Przedsiębiorców nie będących Kontrahentami jest zablokowany. Do  rejestracji w bazie danych Kontrahentów HAKOM wymaga się dostarczenia następujących dokumentów:
  - wypełniony formularz danych Kontrahenta
  - odpis z KRS lub kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
  - formularz zgłoszeniowy B2B
  Dokumenty należy wysłać drogą mailową na adres: dane|hakom.pl| |dane|hakom.pl
 5. Wszelkie wskazane wyżej dokumenty musza być sygnowane podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przez osobę posiadającą stosowane upoważnienie notarialne do reprezentowania Przedsiębiorcy.
 6. W przypadku braku niezbędnych danych, o których mowa powyżej, Przedsiębiorca zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
 7. Po rejestracji konta w systemie sprzedaży, Przedsiębiorca staje się Kontrahentem i otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od HAKOM, która zawiera link do aktywacji konta Kontrahenta na Platformie B2B. Kliknięcie linku przez Kontrahenta oznacza akceptację Kontrahenta założenia konta na platformie i aktywację (uruchomienie) konta firmy.
 8. HAKOM zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
 9. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie HAKOM szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 10. Kontrahent podaje dane Pracownika kluczowego, któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu. Dalsze tworzenie kont użytkowników na koncie Kontrahenta leży po stronie Kontrahenta. Pracownik kluczowy będzie miał możliwość przydzielania kolejnych kont podległym sobie pracownikom i administrowania tymi danymi.
 11. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania HAKOM na piśmie o zmianie Pracownika kluczowego lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Kontrahenta. Zmiana Pracownika kluczowego jest skuteczna względem HAKOM od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.
 12. HAKOM zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu lub Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) dostępnych na stronie internetowej www.hakom.pl/cenniki/ows
 13. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 12, Kontrahent zostanie poinformowany przez Administratora o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcia blokady. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konto zostanie zablokowane.
 14. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać warunków Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu do Platformy B2B. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta w/w warunków.

 IV. Towary i ceny

 1. Witryna Platformy B2B przedstawia podstawową listę produktów wraz z precyzującymi je atrybutami. Lista produktów nie uwzględnia towarów oraz rozwiązań, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań Kontrahenta.
 2. Witryna Platformy B2B zezwala na nabycie czynników chłodniczych w hermetycznie zamkniętych opakowaniach zbiorczych (butlach) z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015r. (z późn.zm.) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych tylko przez Kontrahentów posiadających aktywne uprawnienia FGAZ dla Przedsiębiorstwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
 3. Witryna Platformy B2B zezwala na nabycie niehermetycznych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015r. (z późn.zm.) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przez Nabywców posiadających odpowiednie uprawnienia F-GAZ wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub innych składających stosowne oświadczenie.
 4. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie EURO, USD lub w PLN. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia. Ceny są widoczne dla Kontrahenta po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy B2B.
 5. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego ofertą, która każdorazowo wymaga akceptacji przez HAKOM. Ponadto Kontrahent, za pośrednictwem Platformy B2B, może złożyć zapytanie ofertowe dotyczące konkretnego produktu.
 6. HAKOM zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
 7. HAKOM nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

  V. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do HAKOM zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na Platformie B2B.
 5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia odbiór osobisty lub adres dostawy zamówionych produktów. HAKOM nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zamówienie zaakceptowane przez HAKOM jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.
 7. Dla towarów dostępnych z magazynu, zamówienia potwierdzone do realizacji do godziny 12.00 są realizowane tego samego lub następnego dnia roboczego, potwierdzone po godzinie 12.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 8. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych, Zamówienie uważa się za odrzucone, o czym Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez HAKOM zapłaty na podstawie proformy.
 10. HAKOM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W tej sytuacji HAKOM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 VI. Dostawa i odbiór

 1. Dostawa jest realizowana zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw (OWD) dostępnymi na www.hakom.pl/cenniki/dostawa  na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy.
 3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej.
 4. Koszt przesyłki standardowej określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia lub grupy zamówień.
 5. W przypadku towarów drobnicowych o wadze do 31,5kg istnieje możliwość wysyłki towarów przesyłka kurierską lub przesyłką kurierską za pobraniem. Maksymalne parametry paczki nie mogą przekroczyć:
  - waga 31,5kg brutto
  - suma wymiarów (A x B x H) do 200cm
 6. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.
 7. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika na dokumencie WZ lub dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 8. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.
 9. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 2 dni roboczych do HAKOM.

 VII. Płatności

 1. Płatności są realizowane w następujących formach:
  a) przedpłata przelewem,
  b) płatność gotówką,
  c) płatność kartą płatniczą
  d) płatność przelewem z odroczonym terminem.
 2. Forma i warunki płatności są ustalane indywidualnie dla każdego Kontrahenta po dokonaniu rejestracji. Dla zakupów on-line na Platformie sprzedaży B2B obowiązują jednakowe warunki jak dla zakupów stacjonarnych w HAKOM. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji HAKOM.
 3. Szczegółowe zasady płatności z odroczonym terminem regulują OWS HAKOM dostępne na www.hakom.pl/cenniki/ows. Warunki, terminy i zasady ustalane są z każdym Kontrahentem indywidualnie.
 4. HAKOM wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego oraz zawartej umowy o współpracy, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji.
 5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia HAKOM do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.
 6. Faktury VAT za zakupy dokonane przez Platformę sprzedaży B2B dostarczane są pocztą elektroniczna na wskazany w oświadczeniu adres email. Z chwilą wystawienia faktury istnieje również możliwość pobrania jej z konta Kontrahenta na Platformie B2B. Fakturę może pobrać jedynie osoba upoważniona przez Kontrahenta. Pobranie faktury jest równoznaczne z jej doręczeniem przez HAKOM.

 VIII. Gwarancje

 1. Okres gwarancji na urządzenia uzależniony jest od indywidualnych warunków gwarancji każdego producenta z osobna liczony od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia usterki gwarancyjnej jest wypełniona książka serwisowa oraz dokument zakupu. W ramach udzielonej gwarancji Producenta HAKOM zobowiązany jest do odbioru uszkodzonych części i dostawy części nowych.
 2. Okres gwarancji dla produktów importowanych i produkowanych przez HAKOM wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu.
 3. Odpowiedzialność HAKOM za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją zostaje wyłączona.
 4. W ramach gwarancji HAKOM zobowiązuje się względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych, dostarczenia towaru wolnego od wad lub rozpatrzenia gwarancji zgodnie z procedurami Producenta.
 5. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do zawiadomienia HAKOM o wadzie towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.
 6. Zgłoszenie gwarancyjne powinno być przesłane na gotowym druku dostępnym na stronie CENTRUM POBIERANIA i powinno zawierać:
 7. a) dane identyfikacyjne Kontrahenta; nazwa, dokładny adres,
  b) imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
  c) dane identyfikacyjne reklamowanego towaru
  d) numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego towaru,
  e) opis wady towaru,
  f) warunki ujawnienia się wady towaru.
  Kontrahent zobowiązany jest udzielić HAKOM pełnych informacji oraz wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia, włącznie z prawem do poawaryjnej wizji lokalnej.
 8. W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wady lub wymiana wadliwych części towaru, HAKOM zobowiązuje się wymienić towar na nowy. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw Kontrahenta do domagania się zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.
 9. HAKOM odpowiada tylko za wady produktów własnych, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z towaru. Za wady produktów dystrybuowanych odpowiada Producent. W razie wątpliwości, za prawidłowe korzystanie z towaru uważa się ogólne warunki eksploatacji urządzeń technicznych oraz warunki zawarte w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej towaru lub innych dokumentach dostarczonych wraz z towarem.
 10. HAKOM nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowej eksploatacji.
 11. Gwarancja nie obejmuje towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez HAKOM, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Producenta.
 12. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegających zużyciu w czasie krótszym niż ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od HAKOM.
 13. W przypadku dostarczenia przez HAKOM towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi HAKOM.
 14. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa powyżej, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.

 IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru lub części do HAKOM, z pełnym wyposażeniem oraz w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 2. Kontrahent jest zobowiązany do uzgodnienia z HAKOM terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy wadliwego towaru. Domyślnym terminem zakończenia postępowania reklamacyjnego jest 20 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub gdy naprawa wymaga przesłania towaru do producenta.
 3. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione – brak objawów uszkodzenia towaru lub wada towaru powstała z winy Kontrahenta – HAKOM może obciążyć Kontrahenta kosztami związanymi z ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego towaru lub gdy koszt naprawy wadliwego towaru przekracza cenę jego zakupu – może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, identyczny lub zgodny funkcjonalnie, ale nie gorszego gatunku.
 5. Na wymienione części termin gwarancji biegnie od nowa.
 6. Części uzyskane przy naprawie gwarancyjnej przechodzą na własność Producenta.
 7. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji, towar będzie dostarczony Kontrahentowi na koszt HAKOM. Dopuszcza się przy tym odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu.

 X. Serwis pogwarancyjny

 1. Po okresie gwarancji HAKOM przeprowadza przeglądy, konserwację i naprawy towaru na życzenie Kontrahenta towarów dostarczonych do siedziby HAKOM. Czynności te wykonywane są całkowicie na koszt Kontrahenta. Na wymienione części HAKOM udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
 2. Usunięcie wady towaru zgłoszonej w okresie gwarancyjnym, a nie podlegającej gwarancji, może zostać wykonane w ramach serwisu pogwarancyjnego na wyraźne życzenie Kontrahenta.

 XI. Zwrot nowego towaru 

 1. Kontrahent może dokonać zwrotu nowego towaru tylko po uzyskaniu zgody HAKOM za wyjątkiem sytuacji objętych gwarancją. HAKOM może przyjąć towar jeśli nie był używany i nie wykazuje cech indywidualnego dostosowania do wymagań Kontrahenta, posiada nienaruszone opakowanie, a jego zwrot nastąpił w terminie 7 dni od daty dostarczenia (nie dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła).
 2. W razie wyrażenia przez HAKOM zgody na dokonanie zwrotu towaru, HAKOM nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności kosztów zwrotnej dostawy towaru.
 3. Po dokonaniu zwrotu HAKOM dokona kontroli towaru i podejmie decyzję o:
  a) zwrocie Kontrahentowi wartości zwróconego towaru pomniejszonego o opłatę manipulacyjną,
  b) odmowie przyjęcia zwróconego towaru i powiadomi o sposobie jego odbioru,
  c) wymianie zwróconego towaru na inny.
 4. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa powyżej, wartość zwrotu będzie równa cenie zakupionego towaru pomniejszonej o koszt kontroli, działań administracyjno-magazynowych i kosztów zwrotu towaru do producenta, poniesionych przez HAKOM w wysokości 15% ceny sprzedaży  towaru, nie mniej jednak niż 50 zł netto.

 XII. Ochrona tajemnicy handlowej

 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących HAKOM, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, Kontrahent jest zobowiązany poinformować HAKOM o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
 3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.
 4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku, HAKOM ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

 XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: b2b@hakom.pl. HAKOM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B www.hakom.pl.
 4. HAKOM nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień a w szczególności nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
 5. Kontrahenta obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) dostępne na stronie www.hakom.pl, w zakresie w jakim postanowienia te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz OWS.
 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby HAKOM.
 7. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy: b2b|hakom.pl| |b2b|hakom.pl