OWS

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają podstawowe zasady obowiązujące pomiędzy Kupującym (w treści również Zamawiającym) a firmą HAKOM Sp. z o.o. Sp. k. (w treści również HAKOM lub Sprzedającym) ważne od 02.09.2019 do odwołania.

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszystkie produkty w cennikach HAKOM zostały przedstawione w celach informacyjnych w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.
 2. HAKOM zastrzega prawo do zmian cen produktów oraz zmian konstrukcyjnych mających na celu ulepszanie produktów bez konieczności odrębnego powiadamiania.
 3. Prezentowane produkty oraz ich ceny nie stanowią w części lub całości oferty w myśl prawa handlowego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zamawiania towaru posługując się nomenklaturą obowiązującą w HAKOM.
 5. Składając zamówienie Kupujący oświadcza że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje zawarte w nich postanowienia.
 6. Każdy podmiot dokonujący zakupów w HAKOM podlega przepisom Ogólnych Warunków Sprzedaży.

§2. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są:
  - faksem
  - listem poczty elektronicznej
  - pocztą tradycyjną
  - osobiście w formie pisemnej w siedzibie HAKOM.
  Zamawiający powinien upewnić się czy przesłane zamówienie dotarło w formie czytelnej.
 2. Zamówienie powinno zawierać listę produktów w oparciu o nazwę lub numer katalogowy HAKOM, numer oferty, rodzaj promocji lub ceny indywidualnej ustalonej z działem handlowym. Brak takich informacji może spowodować różnice w cenach na fakturze zakupu z cena zakładaną.
 3. Zamówienie na towary określone w materiałach informacyjnych jako niestandardowe muszą zostać zamówione na specjalnie przygotowanym formularzu  i zawierać szczegółowy opis zamawianego produktu oraz/lub rysunek techniczny.
 4. Zamówienia niestandardowe, na zapytanie przekazywane są do realizacji po uprzednim dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości ustalonej z działem handlowym.  Termin realizacji liczony jest od dnia wpływu na konto HAKOM pełnej kwoty zadatku.
 5. Rezygnacja z realizacji zamówienia towarów niestandardowych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie wymaga formy pisemnej w terminie do 2 dni od daty uruchomienia zamówienia. Przy rezygnacji po tym terminie, HAKOM zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z obsługą i przygotowaniem towarów od momentu uprawomocnienia zamówienia do czasu rezygnacji.
 6. Towary niestandardowe sprowadzone lub wyprodukowane na indywidualne zamówienie, zobowiązują Kupującego do ich odbioru.
 7. Za towary sprowadzone w całości lub wyprodukowane na wyłączne zamówienie Kupującego, wszelkie przedpłaty i zadatki zostaną zliczone na poczet częściowej zapłaty za te towary.
 8. HAKOM nie przyjmuje zwrotu pełnowartościowych towarów standardowych, niestandardowych i dostarczonych na specjalne zamówienie.
 9. W szczególnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie HAKOM przewiduje możliwość zwrotu towarów standardowych jednak Kupujący musi uzyskać na taki zwrot pisemną zgodę HAKOM. W przypadku towarów niestandardowych i dostarczonych na specjalne zamówienie zgodę HAKOM oraz Dostawcy/ Producenta.
 10. W przypadku dokonania zaakceptowanego przez HAKOM zwrotu towarów naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5% wartości zwróconego towaru nie mniej niż 25,00 PLN netto.
 11. W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych HAKOM ma prawo odmówić realizacji Zamówienia do momentu uiszczenia zaległości, bądź też realizować zamówienie przy zmienionych warunkach płatności.
 12. Zakupione produkty pozostają własnością HAKOM do momentu uregulowania za nie należności.

§3. CENY

 1. W cennikach i katalogach HAKOM podane są ceny przykładowych produktów w walucie PLN/USD/EUR i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT (ceny netto).
 2. Ceny produktów w walucie obcej USD/EUR przeliczane są według kursu średniego walut w NBP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. HAKOM zastrzega, że ceny produktów ujęte w cennikach i katalogach mogą różnić się od siebie i od cen aktualnie obowiązujących.
 4. Wszystkie ceny sprzedaży ujęte w cennikach i katalogach kalkulowane są EXW magazyn HAKOM.

§4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonywać w jeden z poniższych sposobów
  - płatność gotówką przy odbiorze towaru,
  - przedpłata przelewem na wskazane konto,
  - przelewem z odroczonym terminem płatności na konto według ustalonych indywidualnych warunków handlowych.
 2. Wniosek o odroczony termin płatności jest możliwy po dokonaniu pięciu lub więcej zakupów na łączną kwotę 5.000 PLN netto. Do uzyskania limitu kredytowego i ustalenia długości odroczenia płatności niezbędne jest przekazanie przez Zamawiającego:
  - aktualnych dokumentów firmy (NIP, REGON, KRS/Odpis z Działalności Gospodarczej),
  - druku upoważnienia z listą pracowników upoważnionych do składania zamówień (w zakresie zgodnym z ust. 6 i RODO),
  - druku upoważnienia z listą pracowników upoważnionych do odbioru towarów (w zakresie zgodnym z ust. 6 i RODO).
  Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale z pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Kupującego.
 3. Kontrahent starający się o uzyskanie odroczonej płatności musi uzyskać pozytywną opinię w wywiadowniach gospodarczych oraz uzyskać limit kredytowy u współpracującego Ubezpieczyciela. Czas oczekiwania na pozytywną decyzję kredytową nie jest zależny od HAKOM.
 4. Kupujący zobowiązany jest do pisemnej akceptacji OWS regulujących podstawowe zobowiązania Kupującego i HAKOM.
 5. Każda ze Stron ma obowiązek poinformować drugą Stronę w przypadku zmiany danych wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 2, pod rygorem poniesienia skutków takiego zaniechania.
 6. HAKOM wymaga, by Kupujący, który uzyskał prawo do odroczonego terminu płatności przedłożył listę pracowników upoważnionych do składania zamówień i odbioru towarów. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz aktualnego numer dowodu osobistego każdego z upoważnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. HAKOM nie ponosi odpowiedzialności za straty jakie może ponieść Kupujący w przypadku transakcji zawartych z pracownikami kupującego będącymi na liście osób upoważnionych.
 7. Podany na fakturach termin płatności jest terminem ostatecznym. W przypadku opóźnień w zapłacie poza towary zakupione z odroczonym terminem płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe od transakcji handlowych.
 8. Brak terminowej zapłaty za faktury z odroczonym terminem płatności powyżej 7 dni od wyznaczonego terminu jest równoznaczny z blokadą dalszej sprzedaży towarów do czasu uregulowania zaległości finansowych.

§5. ODBIÓR I DOSTAWY

 1. Sposoby odbioru towaru określają "OGÓLNE WARUNKI DOSTAW" (OWD) dostępne na stronie internetowej /cenniki/dostawa. Dokumentem uprawniającym do odbioru towaru jest podpisany i podstemplowany przez HAKOM dokument wydania WZ (wydanie zewnętrzne) lub PZO (protokół zdawczo-odbiorczy) towarów.
 2. Odbiór towaru musi nastąpić w terminie do 14 dni od daty realizacji zamówienia. W przypadku nieuzgodnienia odroczonego terminu odbioru naliczony zostanie koszt składowania w wysokości 25,00 PLN/dzień netto.
 3. Po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego wszystkie niezrealizowane dokumenty wydania tracą ważność.
 4. Przy odbiorze osobistym Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu, ilości i zgodności wydawanego towaru z dokumentem wydania.
 5. W przypadku wysyłki towarów firmą spedycyjną Kupujący powinien sprawdzić ilości towarów w obecności kuriera. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie 3 dni roboczych od daty wysyłki towaru. HAKOM zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przesyłki jednak nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera i skontaktować się ze Sprzedającym. Towary o znacznej wartości wysyłane są przesyłką kurierską ubezpieczoną.
 6. W przypadku dostaw transportem własnym HAKOM za wszelkie uszkodzenia i niezgodności ilościowe i jakościowe odpowiada HAKOM.
 7. HAKOM zastrzega możliwość odmowy dostawy towaru z przyczyn niezależnych bądź na warunkach innych niż określone w OWD.

§6. DOWÓD ZAKUPU

 1. Na zakupione towary HAKOM wystawia faktury VAT.
 2. Kupujący jest zobowiązany do podania aktualnych danych firmy w momencie wystawiania faktury VAT.
 3. W przypadku odbioru osobistego Kupujący odbiera towar razem z oryginałem faktury VAT. W przypadku wysyłki towaru spedycją faktura dołączana jest do przesyłki lub na życzenie kupującego wysyłana odrębnie listem poleconym.
 4. Dla firm stale współpracujących HAKOM prowadzi system rozliczeń okresowych dla których wystawia zbiorcze faktury VAT na podstawie dokumentów WZ/PZO za towary odebrane w okresie rozliczeniowym.
 5. Wszystkie faktury korygujące muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz datą przyjęcia przez Kupującego lub osobę upoważnioną. Faktury korygujące bez podpisu i daty nie będą honorowane i uwzględniane w rozliczeniach rozrachunków.

§7. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Okres gwarancji na zakupiony towar określany jest indywidualnie dla danego towaru przez jego producenta lub przez HAKOM. Gwarancje na urządzenia realizowane są na podstawie indywidualnych warunków gwarancji danego producenta.
 2. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikających z winy producenta sprzedawca dokona niezbędnej naprawy lub wymieni towar na wolny od wad pod warunkiem zrealizowania takiego roszczenia przez Producenta.
 3. Naprawa towaru następuje w ciągu 21 dni roboczych od dostarczenia towaru do sprzedawcy chyba, że strony postanowią inaczej. Termin ten może ulec wydłużeniu do 28 dni roboczych, w przypadku gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych lub wysłania całego podzespołu do specjalistycznych serwisów np. poza granicami RP.
 4. Wszystkie towary powinny być dostarczone na adres HAKOM lub do odpowiedniego producenta na koszt Kupującego. HAKOM nie pokrywa kosztów transportu, demontażu, transportu wewnętrznego, związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu.
 5. Warunkiem uznania gwarancji jest dostarczenie wyrobu na koszt kupującego do miejsca zakupu w opakowaniu zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem w czasie transportu wraz z ważną karta gwarancyjną. Przed zwrotem reklamowanego produktu należy ustalić sposób dostarczenia towaru do HAKOM.
 6. Podstawą reklamacji jest "KARTA GWARANCYJNA" wraz z dokumentem zakupu lub „FORMULARZ REKLAMACJI” wraz z dokumentem zakupu dla towarów standardowo nie posiadających karty gwarancyjnej.
 7. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
 8. Gwarancja ulega unieważnieniu, gdy zostanie stwierdzone dokonanie napraw lub otwarcie urządzenia przez osoby nieupoważnione, dokonanie zmian konstrukcyjnych, wystąpienie uszkodzeń powstałych z winy użytkownika oraz niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub przechowywania.
 9. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są tylko w formie pisemnej. Wraz ze sprzętem należy dostarczyć dokładny opis uszkodzeń wraz z opisem kiedy (w jakich sytuacjach) dana usterka występuje.
 10. Firma HAKOM nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na nośnikach dostarczonych do serwisu.
 11. Firma HAKOM nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody wynikłe z niemożności korzystania przez nabywcę ze sprzętu będącego w naprawie.
 12.  W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.