Częstotliwość konserwacji klimatyzacji

Częstotliwość konserwacji i czyszczenia klimatyzacji zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju urządzenia i instalacji, intensywności eksploatacji, stopnia zanieczyszczenia otoczenia, zaistniałych awarii oraz poprawnie wykonanej poprzedniej konserwacji. Przepisy nie określają jasno jak często powinno wykonywać się przegląd i czyszczenie klimatyzatora, w związku z tym powinno się stosować do zaleceń producenta urządzenia oraz wytycznych firmy instalacyjnej.

Przeglądy klimatyzatorów w mieszkaniach i domach, w przypadku standardowej eksploatacji, powinno się wykonywać 2 razy w roku w tzw. okresach przejściowych czyli wiosną (zmiana trybu pracy grzanie → chłodzenie) i jesienią (zmiana trybu pracy chłodzenie → grzanie).

Inną metodykę przyjmuje się dla pomieszczeń biurowych i powierzchni handlowych gdzie każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Standardowo stosuje się zalecaną przez producenta częstotliwość przeglądów lub zwiększa się ich ilość w przypadku wzmożonego zanieczyszczania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych czy ponadnormatywnej intensywności użytkowania.

Konserwację klimatyzacji komercyjnej w pomieszczeniach technicznych takich jak serwerownie, ups-y, stacje trafo i przekaźnikowe gdzie najważniejszym aspektem jest utrzymanie urządzeń w ciągłym ruchu, stosuje się inne częstotliwości przeglądów klimatyzacji. Pomimo odgórnie narzuconej ilości wymaganych przeglądów przez producenta, urządzenia przeznaczone do pracy ciągłej poddaje się konserwacji co 3 miesiące lub częściej.

Bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania działanie klimatyzacji pomimo wielu zalet wiąże z jednak również  zagrożeniami dla zdrowia w sytuacji skrajnego zaniedbania.

Brak systematyki w konserwacjach urządzeń powoduje gromadzenie się kurzu i zanieczyszczeń  biologicznych co powoduje rozwój bakterii i grzybów. Przedostanie się tych mikroorganizmów do powietrza, którym oddychają ludzie, może niekorzystnie wpływać na ich zdrowie i samopoczucie. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się u nich podrażnienia błon śluzowych i reakcje alergiczne, takie jak: katar, zapalenie spojówek czy kaszel.

Może to prowadzić do różnorakich chorób i częstszego korzystania ze zwolnień lekarskich. Pogorszenie samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniach może również wpływać na pogorszenie wydajności i jakości wykonywanej pracy.

Zakres podstawowych czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych mających na celu dezynfekcję urządzenia oraz utrzymanie jego sprawności technicznej powinien obejmować:

  • ogólną kontrolę działania urządzenia,
  • kontrolę szczelności układu chłodniczego
  • kontrolę ilości czynnika chłodniczego
  • kontrolę instalacji zasilającej i połączeń elektrycznych
  • czyszczenie filtrów lub ich wymiana
  • czyszczenie i dezynfekcję parownika
  • czyszczenie i mycie skraplacza
  • czyszczenie odpływu skroplin
  • wymianę zużytych części eksploatacyjnych.

WAŻNE !!!

Zaniedbanie urządzenia oraz brak regularnej konserwacji i dezynfekcji powoduje szybsze zużywanie się klimatyzatora i pogorszenie jakości powietrza w pomieszczeniu.