Gwarancja a obowiązki użytkownika

01.02.2021

Jeśli zakupiłeś nowe urządzenie pamiętaj o obowiązkowym serwisie i konserwacji gwarancyjnej.

Każdy producent zamieszcza w instrukcji dla użytkownika, instrukcji eksploatacji lub karcie gwarancyjnej zakres czynności jakie należy wykonywać aby urządzenie bezawaryjnie służyło użytkownikowi przez długie lata. Część z tych czynności należy do obowiązków samego użytkownika, jednak większość to zakres pracy dla Autoryzowanego Serwisu Producenta.

Każdy producent informuje z jaką częstotliwością należy dokonywać obowiązkowe przeglądy i czyszczenie, aby urządzenia w bezpieczny sposób zapewniały komfort i bezpieczeństwo użytkowania przez cały okres swojej żywotności. Obowiązkowe terminy przeglądów są również podstawą do utrzymania gwarancji na zainstalowane urządzenia.

Jeśli urządzenie ulegnie awarii Autoryzowany Serwis Producenta lub Producent mają prawo zażądać kopii karty gwarancyjnej z potwierdzonymi pisemnie terminowymi przeglądami instalatora posiadającego Certyfikat Autoryzacji w zakresie przeglądów i napraw urządzeń danego Producenta.

Konieczność i zasadność okresowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych można porównać do wymogów stawianych przy eksploatacji pojazdu. Bez względu klimatyzacja lub wentylacja są użytkowane czy nie, przeglądy takie są nieodzownym elementem utrzymania urządzeń i instalacji w ciągłej gotowości do pracy i jednocześnie gwarantują prawidłową kontrolę urządzenia przez Autoryzowany Serwis zanim małe usterki wyrządzą poważne i kosztowne szkody nie podlegające gwaranacji z winy użytkownika.